Gemeente Den Haag organiseert CID bijeenkomsten 13, 14 en 15 oktober

Wilt u meedenken over de toekomst van het Central Innovation District (CID)? Dat is het gebied tussen en rond de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Kom dan naar de CID Dagen op 13 tot en met 15 oktober 2022. De gemeente Den Haag organiseert bijeenkomsten waar u kunt meepraten en meedenken over de plannen in het gebied. Er is ook een informatiemarkt.

Ontmoeting met de buurt op 21 september

Graag wijzen wij u op een initiatief van het Bewoners Platform Voorburg Noord om met zoveel mogelijk omwonenden van Station Laan van NOI te spreken over de ontwikkelingen in het gebied.

Op woensdag 21 september tussen 17.00 en 20.00 uur organiseert het platform daarom een ontmoeting met de buurt. Deze ontmoeting vindt plaats bij het parkeerterrein aan de Voorburgse zijde van het station.

Het platform wil de mening van bewoners peilen over de ontwikkelingen, en de buurtbelangen in kaart brengen, zodat deze aan de ontwikkelende partijen en de gemeente kunnen worden teruggekoppeld. Het platform heeft ook een enquête gemaakt waarin buurtbewoners hun mening kunnen geven. U vindt de enquête hier (gebruik de blauwe knop bovenaan de pagina voor het invullen).

Wilt u meer weten over het bewonersplatform? Neem dan een kijkje op de website bewonersvoorburgnoord.nl

Bodemonderzoek aan de Van Alphenstraat

In voorbereiding op het maken van de plannen voor de Van Alphenstraat wordt in de week van 11 juli door Aveco de Bondt en in opdracht van NS bodemonderzoek uitgevoerd op verschillende plekken langs de Van Alphenstraat. Uit het onderzoek moet blijken of er eventuele vervuilingen zijn op het terrein en wat de bodemgesteldheid is. Het onderzoek duurt naar verwachting een week.

Na de zomer meer duidelijkheid over planning en vervolg participatie Ontwikkelvisie Laan van NOI en Van Alphenstraat

De Ontwikkelvisie voor het gebied rondom station Laan van NOI loopt vertraging op. Bij de gemeente Den Haag loopt het maken van de visie vertraging op door gebrek aan personeel. Na de zomer wordt opnieuw gekeken naar de planning voor de Ontwikkelvisie en komt er hopelijk meer duidelijkheid over het vervolgtraject. 

Omdat de Ontwikkelvisie de kaders en randvoorwaarden stelt voor de verdere ontwikkeling van het gebied, kan ook niet verder gewerkt worden aan de plannen voor de Spoorzone Van Alphenstraat. Daarom loopt ook deze ontwikkeling vertraging op. Ondanks de onzekerheid over de planning van het vervolgproces voor de Spoorzone Van Alphenstraat, verandert er niets aan de ambitie die NS Stations, de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben voor de ontwikkeling van deze plek. 

In de komende periode zal met nabijgelegen wijkraden, betrokken organisaties en andere aanspreekpunten uit de omgeving geregeld gesproken worden over de voortgang en de stand van zaken. Zodra er nieuwe stappen zijn genomen in het vervolgtraject, zal de omgeving hierover worden geïnformeerd.

Verslag startbijeenkomst Ontwikkelvisie Stationsgebied Laan van NOI & Spoorzone Van Alphenstraat

NS Stations, de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg willen het gebied tussen station Laan van NOI en de Van Alphenstraat ontwikkelen tot een levendig woon- en werkgebied in een groene openbare ruimte. De gemeente Den Haag maakt mede daarvoor een Ontwikkelvisie die de toekomst van het hele stations-gebied beschrijft. Op woensdagavond 18 mei vond daarover een start-bijeenkomst plaats in de Koningkerk in Voorburg.

De avond begon met een plenaire opening waarin bezoekers werden geinformeerd over de huidige stand van zaken. Na het plenaire programma konden de aanwezigen terecht op verschillende plekken in de Koningkerk voor vragen aan de gemeente Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de NS. Er was een informatiemarkt met verschillende ‘themabomen’ waar bezoekers hun wensen zorgen en ideeën konden achterlaten op ansichtkaarten. Ook konden zij de documentaire zien of zich laten interviewen door de ‘groene petjes’, een aantal rondlopende reporters.

De opbrengst van de ansichtkaarten en de groene petjes kunt u teruglezen in de bijlagen van het verslag. Daarnaast konden bezoekers bij stedenbouwkundig bureau ZUS in groepjes een workshop volgen over de verschillende mogelijkheden voor de toekomstige bebouwing aan het spoor bij de Van Alphenstraat en input leveren op de verschillende scenario’s: de Van Alphen Singel, het Van Alphen Stadsbos en het Van Alphen Spoorpark.

Drie onderzoeksmodellen voor de ontwikkeling aan de Van Alphenstraat

Dit zijn de drie onderzoeksmodellen van stedenbouwkundig bureau ZUS voor de ontwikkeling aan de Van Alphenstraat: het Singelmodel, Van Alphenstadsbos en van Alphen Spoorpark.

De drie modellen gaan alle drie uit van een ontwikkeling van 70.000 m2 waarbij een goede en passende balans wordt gezocht tussen nieuwe gebouwen waar men prettig kan wonen en werken en groene openbare ruimte waar men kan wandelen en verblijven. Het uiteindelijk programma zal tussen de 55.000 en 70.000m2 zijn.  

De Singel 

Het model Singel gaat uit van een groene stadssingel aan de Van Alphenstraat. Een bomenlaan langs de weg in combinatie met een opwaardering van het bestaande water zorgt voor een doorgaande groene singel waaraan gewoond en gewerkt wordt. De nieuwe bouwblokken worden trapsgewijs opgebouwd zodat ook op de balkons en daken veel groen kan worden gemaakt. In dit model wordt gezocht naar balans in hoogtes. In tegenstelling tot de andere twee modellen worden er geen hoogteaccenten toegepast en is er een gelijkmatige verdeling langs de gehele Van Alphenstraat. De nieuwbouw vormt een overgang tussen de laagbouw aan de van Alphenstraat en de hogere gebouwen aan de overzijde van het spoor. 

Het Stadsbos

Het model Stadsbos gaat uit van het bestaande groene karakter van de Van Alphenstraat en schept ruimte daar waar een klein stadsbos (tiny forest) kan worden aangeplant. Om deze ruimte te kunnen maken wordt op andere plekken in het plangebied de hoogte opgezocht. Dit hoogte accent zal dan rond de station ingang worden gepositioneerd, als baken aan het einde van de Koningin Julianalaan. Deze verdeling zorgt ervoor dat rondom de stationsingang een meer stedelijk karakter wordt opgezocht, en het gebied richting de Koningin Wilhelminalaan een meer groen en rustig karakter.

Het Spoorpark

Het model Spoorpark gaat uit van het behoud van de bestaande eiken die op het talud van het spoor staan. Deze grote eiken betekenen veel voor het groene aanzicht van Station Laan van NOI en maken onderdeel uit van het ecologisch netwerk van de stad. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe bebouwing aan de van Alphenstraat richting de straat schuift, en een andere relatie aangaat met het bestaande water wat hier loopt. Aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing ontstaat het spoorpark, een ruimte waar iedereen kan verblijven. Door het weghalen van een aantal volumes ontstaat meer verbinding tussen de Van Alphenstraat en het Spoorpark, voor een groenere beleving voor de bestaande bewoners en gebruikers. Door de kronen van de bomen is ruimte voor een mogelijke extra fietsverbinding als onderdeel van de Velostrada die Den Haag met leiden moet gaan verbinden. Deze extra verbinding kan dienen als doorgaande fietsroute, terwijl de van Alphenstraat als fietsstraat zorgt voor meer uitwisseling met andere fietsroutes en bestemmingen.  

Op de bijeenkomst van 18 mei werd er gevraagd waarom er in de bovenstaande modellen alleen gekeken werd naar de massavarriant van 70.000 m2. Deze keus is gemaakt om een overzichtelijk aantal en vergelijkbare scenario’s te tonen en op die manier het gesprek aan te gaan met deelnemers op de bijeenkomst: wel of niet de hoogte in, wel of niet een Spoorpark/Van Alphenbos en hoe deze stedenbouwkundige scenario’s zich verhouden tot de bestaande omgeving. De NS, gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg hebben hierbij de keuze voor 70.000 m2 gemaakt om voor iedereen inzichtelijk te maken wat de máximale stedenbouwkundige massa op de plek zou kunnen worden.

De gebiedsontwikkeling Van Alphenstraat is een complexe puzzel, waarbij onder meer gemeentelijk beleid, wensen uit de buurt, formele wet- en regelgeving en ambities van NS vertaald moet worden naar een goed stedenbouwkundig plan. De bandbreedte van 55.000 tot 70.000 m2 die in de gebiedsagenda van de gemeente Den Haag is vastgesteld, is daarmee feitelijk het zoekgebied voor de definitieve massa van het stedenbouwkundige plan en ontwikkelvisie van de gemeente Den Haag. Dit betekent dat de omvang van de uiteindelijke massa nog niet vaststaat, en dat het vooral een resultante is van het werk dat we in de komende periode gaan uitvoeren. 

Praat mee: Startbijeenkomst Ontwikkelvisie Stationsgebied Laan van NOI & Spoorzone Van Alphenstraat

Denkt u op woensdagavond 18 mei mee over de toekomst van de Van Alphenstraat?

Op woensdagavond 18 mei (19:00 – 21:30 uur) vindt een startbijeenkomst plaats in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg. Tijdens de avond gaan de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg en NS Stations graag met u in gesprek over de Ontwikkelvisie en de kaders voor de ontwikkeling aan de Van Alphenstraat.

Zij zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt, welke aandachtspunten u ziet en over welke thema’s u verder wilt spreken.

Resultaten interviews

Het bureau Tertium heeft in opdracht van NS Stations tientallen interviews en gesprekken gevoerd met omwonenden, een documentaire gemaakt en een buurtenquête gehouden. Op die manier zijn de eerste wensen, zorgen en ideeën van omwonenden opgehaald. Het resultaat van deze eerste luisterfase is terug te lezen in het rapport ‘Bewoners aan het woord: Spoorzone Van Alphenstraat’

Ontwikkelvisie stationsgebied De Spoorzone-Van Alphenstraat is onderdeel van de gebiedsontwikkeling rondom station Laan van NOI. De gemeente Den Haag maakt daarvoor een Ontwikkelvisie die de toekomst voor het hele stationsgebied beschrijft.  Bij het maken hiervan gaan we graag met u in gesprek. Tijdens de bijeenkomst vertellen we u hier ook meer over.


Wat vinden bewoners van Spoorzone van Alphenstraat?

De resultaten van de bewonersenquêtes die we afgelopen zomer hebben gehouden zijn bekend! Daaruit blijkt dat er onder bewoners van Voorburg-Noord en Bezuidenhout veel aandacht is voor de plannen. Zij onderschrijven de noodzaak van meer woningen. Speciale aandacht is er voor het belang van groen en rust, de zorg over hoogte en parkeerbeleid, en de behoefte aan extra voorzieningen.

In totaal is de korte bewonersenquête 323 keer ingevuld en de lange enquête 246 keer. Daarnaast hebben we verschillende mensen gesproken die zich hadden aangemeld voor een persoonlijk interview in Blend One.

Alle resultaten kunt u teruglezen in het rapport ‘Bewoners aan het woord: Spoorzone van Alphenstraat’. 

Bewonersbrief SoZa

Bewoners in Voorburg-Noord en Bezuidenhout hebben vorige week een uitnodiging ontvangen voor een extra bijeenkomst op 26 oktober over de herontwikkeling van het SOZA-gebouw aan de Anna van Hannoverstraat 4. Deze bijeenkomst gaat over het project aan de “Haagse” zijde van het spoor, dus niet over de ontwikkelingen aan de Van Alphenstraat.

Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u vinden op de website van gemeente Den Haag.