Drie onderzoeksmodellen voor de ontwikkeling aan de Van Alphenstraat

Dit zijn de drie onderzoeksmodellen van stedenbouwkundig bureau ZUS voor de ontwikkeling aan de Van Alphenstraat: het Singelmodel, Van Alphenstadsbos en van Alphen Spoorpark.

De drie modellen gaan alle drie uit van een ontwikkeling van 70.000 m2 waarbij een goede en passende balans wordt gezocht tussen nieuwe gebouwen waar men prettig kan wonen en werken en groene openbare ruimte waar men kan wandelen en verblijven. Het uiteindelijk programma zal tussen de 55.000 en 70.000m2 zijn.  

De Singel 

Het model Singel gaat uit van een groene stadssingel aan de Van Alphenstraat. Een bomenlaan langs de weg in combinatie met een opwaardering van het bestaande water zorgt voor een doorgaande groene singel waaraan gewoond en gewerkt wordt. De nieuwe bouwblokken worden trapsgewijs opgebouwd zodat ook op de balkons en daken veel groen kan worden gemaakt. In dit model wordt gezocht naar balans in hoogtes. In tegenstelling tot de andere twee modellen worden er geen hoogteaccenten toegepast en is er een gelijkmatige verdeling langs de gehele Van Alphenstraat. De nieuwbouw vormt een overgang tussen de laagbouw aan de van Alphenstraat en de hogere gebouwen aan de overzijde van het spoor. 

Het Stadsbos

Het model Stadsbos gaat uit van het bestaande groene karakter van de Van Alphenstraat en schept ruimte daar waar een klein stadsbos (tiny forest) kan worden aangeplant. Om deze ruimte te kunnen maken wordt op andere plekken in het plangebied de hoogte opgezocht. Dit hoogte accent zal dan rond de station ingang worden gepositioneerd, als baken aan het einde van de Koningin Julianalaan. Deze verdeling zorgt ervoor dat rondom de stationsingang een meer stedelijk karakter wordt opgezocht, en het gebied richting de Koningin Wilhelminalaan een meer groen en rustig karakter.

Het Spoorpark

Het model Spoorpark gaat uit van het behoud van de bestaande eiken die op het talud van het spoor staan. Deze grote eiken betekenen veel voor het groene aanzicht van Station Laan van NOI en maken onderdeel uit van het ecologisch netwerk van de stad. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe bebouwing aan de van Alphenstraat richting de straat schuift, en een andere relatie aangaat met het bestaande water wat hier loopt. Aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing ontstaat het spoorpark, een ruimte waar iedereen kan verblijven. Door het weghalen van een aantal volumes ontstaat meer verbinding tussen de Van Alphenstraat en het Spoorpark, voor een groenere beleving voor de bestaande bewoners en gebruikers. Door de kronen van de bomen is ruimte voor een mogelijke extra fietsverbinding als onderdeel van de Velostrada die Den Haag met leiden moet gaan verbinden. Deze extra verbinding kan dienen als doorgaande fietsroute, terwijl de van Alphenstraat als fietsstraat zorgt voor meer uitwisseling met andere fietsroutes en bestemmingen.  

Op de bijeenkomst van 18 mei werd er gevraagd waarom er in de bovenstaande modellen alleen gekeken werd naar de massavarriant van 70.000 m2. Deze keus is gemaakt om een overzichtelijk aantal en vergelijkbare scenario’s te tonen en op die manier het gesprek aan te gaan met deelnemers op de bijeenkomst: wel of niet de hoogte in, wel of niet een Spoorpark/Van Alphenbos en hoe deze stedenbouwkundige scenario’s zich verhouden tot de bestaande omgeving. De NS, gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg hebben hierbij de keuze voor 70.000 m2 gemaakt om voor iedereen inzichtelijk te maken wat de máximale stedenbouwkundige massa op de plek zou kunnen worden.

De gebiedsontwikkeling Van Alphenstraat is een complexe puzzel, waarbij onder meer gemeentelijk beleid, wensen uit de buurt, formele wet- en regelgeving en ambities van NS vertaald moet worden naar een goed stedenbouwkundig plan. De bandbreedte van 55.000 tot 70.000 m2 die in de gebiedsagenda van de gemeente Den Haag is vastgesteld, is daarmee feitelijk het zoekgebied voor de definitieve massa van het stedenbouwkundige plan en ontwikkelvisie van de gemeente Den Haag. Dit betekent dat de omvang van de uiteindelijke massa nog niet vaststaat, en dat het vooral een resultante is van het werk dat we in de komende periode gaan uitvoeren.